วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รายวิชาภาษาไทย                   รหัสวิชา  ท๓๓๑๐๑                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง  การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยย่อยที่    คำสัมผัสคล้องจอง                 เวลาเรียน    ชั่วโมง
ครูผู้สอน  นางจันทรา   ชื่อดำรงรักษ์     สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                        
.................................................................................................................................................................

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด หนังสือของหมูหวาน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชื่อเรื่อง              การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  
                       ชุด  หนังสือของหมูหวาน  เรื่อง  การอ่านคิดวิเคราะห์  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย                 นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
ปีที่ทำการศึกษา 2554
สถานศึกษา          โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเทคนิคการการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด เทคนิค การหา : Topic Main Idea Context Clues Reference Inference และหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด F5 : Find Fun Feel Friendship Forever วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ชื่อเรื่อง              การพัฒนาแบบฝึกทักษะเทคนิคการการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  เทคนิค
                       การหา  :  Topic  Main Idea  Context Clues  Reference  Inference  
                            และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  :  Find  Fun  Feel  Friendship  Forever
                       วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน            นางเขมรัศมี  สุบันนารถ
ปีที่ทำการศึกษา 2554
สถานศึกษา          โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เหลือล้ำคำเอ่ย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ชื่อเรื่อง              การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสืออ่าน
                       เพิ่มเติม  ชุด  เหลือล้ำคำเอ่ย  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน            นางสุรีย์  เจียมจริยธรรม
ปีที่ทำการศึกษา 2554
สถานศึกษา          โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33