วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเทคนิคการการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด เทคนิค การหา : Topic Main Idea Context Clues Reference Inference และหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด F5 : Find Fun Feel Friendship Forever วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ชื่อเรื่อง              การพัฒนาแบบฝึกทักษะเทคนิคการการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  เทคนิค
                       การหา  :  Topic  Main Idea  Context Clues  Reference  Inference  
                            และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  :  Find  Fun  Feel  Friendship  Forever
                       วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน            นางเขมรัศมี  สุบันนารถ
ปีที่ทำการศึกษา 2554
สถานศึกษา          โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33

บทคัดย่อ

           การพัฒนาแบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  เทคนิคการหา  :  Topic  
 Main Idea  Context Clues  Reference  Inference  และใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด F5  :  
 Find  Fun  Feel  Friendship  Forever  วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  มีวัตถุประสงค์
ดังนี้   (1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด  เทคนิคการหา  :  Topic 
 Main Idea  Context Clues  Reference  Inference  และหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  F5 :  Find   
Fun  Feel  Friendship  Forever  วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  (2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ชุด  เทคนิคการหา  :  Topic  Main Idea  Context Clues  Reference   
Inference  และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  :  Find  Fun  Feel  Friendship  Forever  
 วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน   เรื่อง  เทคนิคการทำข้อสอบ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  เทคนิคการหา  :   
Topic  Main Idea  Context  Clues  Reference  Inference  และหนังสืออ่านเพิ่มเติม   
ชุด  F5  :  Find  Fun  Feel  Friendship  Forever   และ  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีผลต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ  ชุด  เทคนิคการหา  : Topic  Main Idea  Context Clues    Reference  Inference   
และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  :  Find  Fun  Feel  Friendship  Forever  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  
 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน  40  คน  ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  
 (Quasi - Experimental Research)  ผู้วิจัยใช้รูปแบบการทดลองแบบ  one group  Pre-test,
Post-test  Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  เทคนิคการหา  :  Topic  Main Idea   
Context  Clues  Reference  Inference  และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  :  Find  Fun   
Feel  Friendship  Forever  วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  15  แผน  
 2)  แบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจชุด  เทคนิคการหา  :  Topic  Main  Idea  
 Context Clues  Reference  Inference  และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  :  Find  Fun  Feel 
 Friendship  Forever  วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  15  ชุด   
3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่า
ความยาก (P) ตั้งแต่  0.20  ถึง  0.78  มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่  0.25  ถึง  0.84  และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (rcc)  เท่ากับ  0.89  และ  4)  แบบวัดความพึงพอใจ  เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  อันดับ  จำนวน  20  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy)  ตั้งแต่  0.32  ถึง  0.58   
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (α)  เท่ากับ  0.85  สถิติที่ใช้  คือ  ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าร้อยละ  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบสมมุติฐาน  โดยใช้  t-test  แบบ  Dependent   
Samples

           ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
              1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  เทคนิคการหา  :   
Topic  Main Idea  Context Clues  Reference  Inference  และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  :  
 Find  Fun  Feel  Friendship  Forever  วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  78.85/77.08  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  75/75
              2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  เทคนิคการ
หา :  Topic  Main Idea  Context Clues  Reference  Inference   และหนังสืออ่านเพิ่มเติม   
ชุด  F5   :  Find  Fun  Feel  Friendship  Forever  วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ 0.6289  แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ  62.89
             3.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน   เรื่อง  เทคนิคการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ  ชุด  เทคนิคการหา  :  Topic  Main Idea  Context Clues  Reference  Inference  
 และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  :  Find  Fun  Feel  Friendship  Forever หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
            4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิค
การอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  เทคนิคการหา  :  Topic  Main Idea  Context Clues  Reference   
Inference  และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  :  Find  Fun  Feel  Friendship  Forever 
วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน   โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก
               โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  เทคนิคการหา  :  
 Topic  Main Idea  Context Clues  Reference  Inference  และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  F5  : 
 Find  Fun  Feel  Friendship  Forever  วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 เหมาะที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนนำ
แบบฝึกทักษะดังกล่าวไปปรับใช้  เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ   
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น